Privacyverklaring

StoneArend, gevestigd aan Dorpsstraat 40, 6999 AD te Hummelo (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.stonearend.nl

Dorpsstraat 40
6999 AD Hummelo
(Nederland)

+31 314 381 165

1 - Persoonsgegevens die wij verwerken

StoneArend verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

2 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stonearend.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StoneArend verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • StoneArend analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • StoneArend volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • StoneArend verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4 - Geautomatiseerde besluitvorming

StoneArend maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StoneArend) tussen zit.

5 - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StoneArend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Online aankoop/bestelling als gast, zonder een aangemaakt webshop account: 12 maanden;
 • Online aankoop/bestelling met een webshop account: zolang uw webshop Account actief is;
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van de StoneArend Nieuwsbrief: totdat u zich hiervoor afmeldt. Dat kan via de link onderaan de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen;
 • Cameratoezicht: opgenomen camerabeelden in en rondom onze fysieke winkel worden maximaal 30 dagen bewaard, tenzij een langere termijn noodzakelijk is t.b.v. bewijslast voor een incident.

6 - Delen van persoonsgegevens met derden

StoneArend verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StoneArend blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7 - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StoneArend gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. StoneArend gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting de informatiepagina op Veilig Internetten

Lijst van cookies die wij gebruiken

Cookie Naam Cookie Omschrijving
FORM_KEY Slaat een willekeurig gegenereerde sleutel op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID Sessie ID van de bezoeker op de server.
GUEST-VIEW Maakt het bezoekers mogelijk om hun orders te zien en te wijzigen.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link om te informeren over de winkelwagen en de geschiedenis, als de bezoeker hierom vraagt.
STF Informatie van producten die de bezoeker heeft gedeeld.
STORE Het webshop uiterlijk of taal die de bezoeker heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft informatie of de bezoeker het gebruik van cookies heeft geaccepteerd.
MAGE-CACHE-SESSID Faciliteert caching van bestanden om ervoor te zorgen dat de webpagina's sneller laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteert caching van bestanden om ervoor te zorgen dat de webpagina's sneller laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Faciliteert caching van bestanden om ervoor te zorgen dat de webpagina's sneller laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteert caching van bestanden om ervoor te zorgen dat de webpagina's sneller laden.
SECTION-DATA-IDS Faciliteert caching van bestanden om ervoor te zorgen dat de webpagina's sneller laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteert caching van bestanden om ervoor te zorgen dat de webpagina's sneller laden.
X-MAGENTO-VARY Faciliteert caching van bestanden om ervoor te zorgen dat de webpagina's sneller laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Faciliteert vertaling van bestanden en teksten naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Faciliteert vertaling van bestanden en teksten naar andere talen.

8 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stonearend.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. StoneArend zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
StoneArend wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via autoriteitpersoonsgegevens.nl

9 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StoneArend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stonearend.nl